Bảng đặc biệt tuần

Đến

Thống kê bảng đặc biệt theo tuần

Ngày
Tổng
Đầu
Đuôi
Bộ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
16342
25/03/24
6 4 42 2
59619
26/03/24
0 1 19 9
20645
27/03/24
9 4 45 5
49879
28/03/24
6 7 79 9
37869
29/03/24
5 6 69 9
62135
30/03/24
8 3 35 5
36909
31/03/24
9 0 09 9
19052
01/04/24
7 5 52 2
62909
02/04/24
9 0 09 9
67364
03/04/24
0 6 64 4
69389
04/04/24
7 8 89 9
72666
05/04/24
2 6 66 6
00312
06/04/24
3 1 12 2
93374
07/04/24
1 7 74 4
30147
08/04/24
1 4 47 7
16510
09/04/24
1 1 10 0
14138
10/04/24
1 3 38 8
69356
11/04/24
1 5 56 6
12073
12/04/24
0 7 73 3
90649
13/04/24
3 4 49 9
71396
14/04/24
5 9 96 6
99369
15/04/24
5 6 69 9
96850
16/04/24
5 5 50 0
90289
17/04/24
7 8 89 9
62904
18/04/24
4 0 04 4
26592
19/04/24
1 9 92 2
29379
20/04/24
6 7 79 9
19980
21/04/24
8 8 80 0
15525
22/04/24
7 2 25 5
12681
23/04/24
9 8 81 1

Bảng thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
09 2 lần 69 2 lần
79 2 lần 89 2 lần
19 1 lần 25 1 lần
35 1 lần 38 1 lần
42 1 lần 45 1 lần

Bảng thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
99 0 lần 98 0 lần
97 0 lần 05 0 lần
95 0 lần 94 0 lần
93 0 lần 24 0 lần
91 0 lần 90 0 lần

Bảng thống kê đầu đuôi Đặc Biệt và Tổng 2 số cuối Đặc Biệt

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 3 lần Tổng 0: 3 lần
Đầu 1: 3 lần Đuôi 1: 1 lần Tổng 1: 6 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 4 lần Tổng 2: 1 lần
Đầu 3: 2 lần Đuôi 3: 1 lần Tổng 3: 2 lần
Đầu 4: 4 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 1 lần
Đầu 5: 3 lần Đuôi 5: 3 lần Tổng 5: 4 lần
Đầu 6: 4 lần Đuôi 6: 3 lần Tổng 6: 3 lần
Đầu 7: 4 lần Đuôi 7: 1 lần Tổng 7: 4 lần
Đầu 8: 4 lần Đuôi 8: 1 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 2 lần Đuôi 9: 10 lần Tổng 9: 4 lần