Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số xổ số Miền Bắc

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 113 ngày (22.6%) 132 lần (0.98%) 4.42 lần / ngày
01 103 ngày (20.6%) 110 lần (0.81%) 4.85 lần / ngày
02 112 ngày (22.4%) 130 lần (0.96%) 4.46 lần / ngày
03 119 ngày (23.8%) 136 lần (1.01%) 4.2 lần / ngày
04 114 ngày (22.8%) 128 lần (0.95%) 4.39 lần / ngày
05 118 ngày (23.6%) 140 lần (1.04%) 4.24 lần / ngày
06 117 ngày (23.4%) 130 lần (0.96%) 4.27 lần / ngày
07 111 ngày (22.2%) 127 lần (0.94%) 4.5 lần / ngày
08 118 ngày (23.6%) 142 lần (1.05%) 4.24 lần / ngày
09 111 ngày (22.2%) 132 lần (0.98%) 4.5 lần / ngày
10 129 ngày (25.8%) 153 lần (1.13%) 3.88 lần / ngày
11 117 ngày (23.4%) 134 lần (0.99%) 4.27 lần / ngày
12 110 ngày (22%) 125 lần (0.93%) 4.55 lần / ngày
13 120 ngày (24%) 134 lần (0.99%) 4.17 lần / ngày
14 110 ngày (22%) 127 lần (0.94%) 4.55 lần / ngày
15 120 ngày (24%) 135 lần (1%) 4.17 lần / ngày
16 133 ngày (26.6%) 155 lần (1.15%) 3.76 lần / ngày
17 123 ngày (24.6%) 140 lần (1.04%) 4.07 lần / ngày
18 128 ngày (25.6%) 141 lần (1.04%) 3.91 lần / ngày
19 118 ngày (23.6%) 138 lần (1.02%) 4.24 lần / ngày
20 131 ngày (26.2%) 151 lần (1.12%) 3.82 lần / ngày
21 122 ngày (24.4%) 134 lần (0.99%) 4.1 lần / ngày
22 123 ngày (24.6%) 129 lần (0.96%) 4.07 lần / ngày
23 106 ngày (21.2%) 121 lần (0.9%) 4.72 lần / ngày
24 111 ngày (22.2%) 135 lần (1%) 4.5 lần / ngày
25 116 ngày (23.2%) 122 lần (0.9%) 4.31 lần / ngày
26 125 ngày (25%) 142 lần (1.05%) 4 lần / ngày
27 116 ngày (23.2%) 129 lần (0.96%) 4.31 lần / ngày
28 106 ngày (21.2%) 124 lần (0.92%) 4.72 lần / ngày
29 114 ngày (22.8%) 127 lần (0.94%) 4.39 lần / ngày
30 116 ngày (23.2%) 127 lần (0.94%) 4.31 lần / ngày
31 108 ngày (21.6%) 119 lần (0.88%) 4.63 lần / ngày
32 123 ngày (24.6%) 145 lần (1.07%) 4.07 lần / ngày
33 112 ngày (22.4%) 126 lần (0.93%) 4.46 lần / ngày
34 120 ngày (24%) 138 lần (1.02%) 4.17 lần / ngày
35 117 ngày (23.4%) 135 lần (1%) 4.27 lần / ngày
36 125 ngày (25%) 140 lần (1.04%) 4 lần / ngày
37 112 ngày (22.4%) 123 lần (0.91%) 4.46 lần / ngày
38 118 ngày (23.6%) 136 lần (1.01%) 4.24 lần / ngày
39 114 ngày (22.8%) 130 lần (0.96%) 4.39 lần / ngày
40 120 ngày (24%) 136 lần (1.01%) 4.17 lần / ngày
41 126 ngày (25.2%) 144 lần (1.07%) 3.97 lần / ngày
42 132 ngày (26.4%) 156 lần (1.16%) 3.79 lần / ngày
43 132 ngày (26.4%) 148 lần (1.1%) 3.79 lần / ngày
44 135 ngày (27%) 155 lần (1.15%) 3.7 lần / ngày
45 100 ngày (20%) 116 lần (0.86%) 5 lần / ngày
46 114 ngày (22.8%) 128 lần (0.95%) 4.39 lần / ngày
47 113 ngày (22.6%) 131 lần (0.97%) 4.42 lần / ngày
48 116 ngày (23.2%) 132 lần (0.98%) 4.31 lần / ngày
49 131 ngày (26.2%) 151 lần (1.12%) 3.82 lần / ngày
50 116 ngày (23.2%) 125 lần (0.93%) 4.31 lần / ngày
51 112 ngày (22.4%) 127 lần (0.94%) 4.46 lần / ngày
52 133 ngày (26.6%) 150 lần (1.11%) 3.76 lần / ngày
53 113 ngày (22.6%) 128 lần (0.95%) 4.42 lần / ngày
54 115 ngày (23%) 129 lần (0.96%) 4.35 lần / ngày
55 115 ngày (23%) 124 lần (0.92%) 4.35 lần / ngày
56 134 ngày (26.8%) 158 lần (1.17%) 3.73 lần / ngày
57 120 ngày (24%) 139 lần (1.03%) 4.17 lần / ngày
58 108 ngày (21.6%) 117 lần (0.87%) 4.63 lần / ngày
59 114 ngày (22.8%) 136 lần (1.01%) 4.39 lần / ngày
60 122 ngày (24.4%) 142 lần (1.05%) 4.1 lần / ngày
61 136 ngày (27.2%) 154 lần (1.14%) 3.68 lần / ngày
62 133 ngày (26.6%) 160 lần (1.19%) 3.76 lần / ngày
63 122 ngày (24.4%) 137 lần (1.01%) 4.1 lần / ngày
64 118 ngày (23.6%) 131 lần (0.97%) 4.24 lần / ngày
65 118 ngày (23.6%) 141 lần (1.04%) 4.24 lần / ngày
66 117 ngày (23.4%) 131 lần (0.97%) 4.27 lần / ngày
67 120 ngày (24%) 135 lần (1%) 4.17 lần / ngày
68 123 ngày (24.6%) 134 lần (0.99%) 4.07 lần / ngày
69 111 ngày (22.2%) 124 lần (0.92%) 4.5 lần / ngày
70 125 ngày (25%) 140 lần (1.04%) 4 lần / ngày
71 109 ngày (21.8%) 130 lần (0.96%) 4.59 lần / ngày
72 120 ngày (24%) 134 lần (0.99%) 4.17 lần / ngày
73 115 ngày (23%) 137 lần (1.01%) 4.35 lần / ngày
74 119 ngày (23.8%) 131 lần (0.97%) 4.2 lần / ngày
75 121 ngày (24.2%) 132 lần (0.98%) 4.13 lần / ngày
76 98 ngày (19.6%) 105 lần (0.78%) 5.1 lần / ngày
77 101 ngày (20.2%) 114 lần (0.84%) 4.95 lần / ngày
78 106 ngày (21.2%) 122 lần (0.9%) 4.72 lần / ngày
79 156 ngày (31.2%) 182 lần (1.35%) 3.21 lần / ngày
80 107 ngày (21.4%) 121 lần (0.9%) 4.67 lần / ngày
81 115 ngày (23%) 127 lần (0.94%) 4.35 lần / ngày
82 127 ngày (25.4%) 144 lần (1.07%) 3.94 lần / ngày
83 127 ngày (25.4%) 153 lần (1.13%) 3.94 lần / ngày
84 124 ngày (24.8%) 139 lần (1.03%) 4.03 lần / ngày
85 101 ngày (20.2%) 117 lần (0.87%) 4.95 lần / ngày
86 123 ngày (24.6%) 137 lần (1.01%) 4.07 lần / ngày
87 122 ngày (24.4%) 138 lần (1.02%) 4.1 lần / ngày
88 122 ngày (24.4%) 141 lần (1.04%) 4.1 lần / ngày
89 125 ngày (25%) 151 lần (1.12%) 4 lần / ngày
90 122 ngày (24.4%) 138 lần (1.02%) 4.1 lần / ngày
91 125 ngày (25%) 143 lần (1.06%) 4 lần / ngày
92 119 ngày (23.8%) 140 lần (1.04%) 4.2 lần / ngày
93 126 ngày (25.2%) 139 lần (1.03%) 3.97 lần / ngày
94 110 ngày (22%) 127 lần (0.94%) 4.55 lần / ngày
95 125 ngày (25%) 139 lần (1.03%) 4 lần / ngày
96 129 ngày (25.8%) 141 lần (1.04%) 3.88 lần / ngày
97 123 ngày (24.6%) 144 lần (1.07%) 4.07 lần / ngày
98 102 ngày (20.4%) 119 lần (0.88%) 4.9 lần / ngày
99 119 ngày (23.8%) 134 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày