Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số xổ số Miền Bắc

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 120 ngày (24%) 141 lần (1.04%) 4.17 lần / ngày
01 104 ngày (20.8%) 112 lần (0.83%) 4.81 lần / ngày
02 120 ngày (24%) 138 lần (1.02%) 4.17 lần / ngày
03 124 ngày (24.8%) 143 lần (1.06%) 4.03 lần / ngày
04 114 ngày (22.8%) 128 lần (0.95%) 4.39 lần / ngày
05 115 ngày (23%) 136 lần (1.01%) 4.35 lần / ngày
06 115 ngày (23%) 130 lần (0.96%) 4.35 lần / ngày
07 115 ngày (23%) 127 lần (0.94%) 4.35 lần / ngày
08 115 ngày (23%) 139 lần (1.03%) 4.35 lần / ngày
09 110 ngày (22%) 131 lần (0.97%) 4.55 lần / ngày
10 127 ngày (25.4%) 149 lần (1.1%) 3.94 lần / ngày
11 116 ngày (23.2%) 135 lần (1%) 4.31 lần / ngày
12 113 ngày (22.6%) 129 lần (0.96%) 4.42 lần / ngày
13 117 ngày (23.4%) 127 lần (0.94%) 4.27 lần / ngày
14 112 ngày (22.4%) 127 lần (0.94%) 4.46 lần / ngày
15 114 ngày (22.8%) 130 lần (0.96%) 4.39 lần / ngày
16 127 ngày (25.4%) 148 lần (1.1%) 3.94 lần / ngày
17 115 ngày (23%) 131 lần (0.97%) 4.35 lần / ngày
18 124 ngày (24.8%) 135 lần (1%) 4.03 lần / ngày
19 126 ngày (25.2%) 145 lần (1.07%) 3.97 lần / ngày
20 129 ngày (25.8%) 146 lần (1.08%) 3.88 lần / ngày
21 123 ngày (24.6%) 138 lần (1.02%) 4.07 lần / ngày
22 129 ngày (25.8%) 141 lần (1.04%) 3.88 lần / ngày
23 109 ngày (21.8%) 127 lần (0.94%) 4.59 lần / ngày
24 117 ngày (23.4%) 139 lần (1.03%) 4.27 lần / ngày
25 122 ngày (24.4%) 131 lần (0.97%) 4.1 lần / ngày
26 128 ngày (25.6%) 146 lần (1.08%) 3.91 lần / ngày
27 112 ngày (22.4%) 126 lần (0.93%) 4.46 lần / ngày
28 108 ngày (21.6%) 125 lần (0.93%) 4.63 lần / ngày
29 115 ngày (23%) 129 lần (0.96%) 4.35 lần / ngày
30 120 ngày (24%) 130 lần (0.96%) 4.17 lần / ngày
31 103 ngày (20.6%) 111 lần (0.82%) 4.85 lần / ngày
32 133 ngày (26.6%) 160 lần (1.19%) 3.76 lần / ngày
33 116 ngày (23.2%) 129 lần (0.96%) 4.31 lần / ngày
34 101 ngày (20.2%) 114 lần (0.84%) 4.95 lần / ngày
35 110 ngày (22%) 121 lần (0.9%) 4.55 lần / ngày
36 124 ngày (24.8%) 138 lần (1.02%) 4.03 lần / ngày
37 115 ngày (23%) 125 lần (0.93%) 4.35 lần / ngày
38 102 ngày (20.4%) 116 lần (0.86%) 4.9 lần / ngày
39 118 ngày (23.6%) 134 lần (0.99%) 4.24 lần / ngày
40 116 ngày (23.2%) 130 lần (0.96%) 4.31 lần / ngày
41 124 ngày (24.8%) 145 lần (1.07%) 4.03 lần / ngày
42 120 ngày (24%) 142 lần (1.05%) 4.17 lần / ngày
43 136 ngày (27.2%) 151 lần (1.12%) 3.68 lần / ngày
44 133 ngày (26.6%) 150 lần (1.11%) 3.76 lần / ngày
45 111 ngày (22.2%) 128 lần (0.95%) 4.5 lần / ngày
46 116 ngày (23.2%) 129 lần (0.96%) 4.31 lần / ngày
47 111 ngày (22.2%) 127 lần (0.94%) 4.5 lần / ngày
48 116 ngày (23.2%) 132 lần (0.98%) 4.31 lần / ngày
49 136 ngày (27.2%) 156 lần (1.16%) 3.68 lần / ngày
50 125 ngày (25%) 132 lần (0.98%) 4 lần / ngày
51 107 ngày (21.4%) 121 lần (0.9%) 4.67 lần / ngày
52 141 ngày (28.2%) 164 lần (1.21%) 3.55 lần / ngày
53 114 ngày (22.8%) 130 lần (0.96%) 4.39 lần / ngày
54 104 ngày (20.8%) 118 lần (0.87%) 4.81 lần / ngày
55 111 ngày (22.2%) 118 lần (0.87%) 4.5 lần / ngày
56 128 ngày (25.6%) 150 lần (1.11%) 3.91 lần / ngày
57 121 ngày (24.2%) 140 lần (1.04%) 4.13 lần / ngày
58 106 ngày (21.2%) 114 lần (0.84%) 4.72 lần / ngày
59 127 ngày (25.4%) 151 lần (1.12%) 3.94 lần / ngày
60 119 ngày (23.8%) 140 lần (1.04%) 4.2 lần / ngày
61 142 ngày (28.4%) 160 lần (1.19%) 3.52 lần / ngày
62 131 ngày (26.2%) 158 lần (1.17%) 3.82 lần / ngày
63 126 ngày (25.2%) 144 lần (1.07%) 3.97 lần / ngày
64 111 ngày (22.2%) 121 lần (0.9%) 4.5 lần / ngày
65 121 ngày (24.2%) 141 lần (1.04%) 4.13 lần / ngày
66 127 ngày (25.4%) 145 lần (1.07%) 3.94 lần / ngày
67 125 ngày (25%) 137 lần (1.01%) 4 lần / ngày
68 119 ngày (23.8%) 130 lần (0.96%) 4.2 lần / ngày
69 117 ngày (23.4%) 136 lần (1.01%) 4.27 lần / ngày
70 124 ngày (24.8%) 141 lần (1.04%) 4.03 lần / ngày
71 114 ngày (22.8%) 133 lần (0.99%) 4.39 lần / ngày
72 123 ngày (24.6%) 136 lần (1.01%) 4.07 lần / ngày
73 115 ngày (23%) 137 lần (1.01%) 4.35 lần / ngày
74 112 ngày (22.4%) 124 lần (0.92%) 4.46 lần / ngày
75 124 ngày (24.8%) 137 lần (1.01%) 4.03 lần / ngày
76 110 ngày (22%) 119 lần (0.88%) 4.55 lần / ngày
77 110 ngày (22%) 125 lần (0.93%) 4.55 lần / ngày
78 112 ngày (22.4%) 128 lần (0.95%) 4.46 lần / ngày
79 145 ngày (29%) 165 lần (1.22%) 3.45 lần / ngày
80 106 ngày (21.2%) 124 lần (0.92%) 4.72 lần / ngày
81 123 ngày (24.6%) 135 lần (1%) 4.07 lần / ngày
82 121 ngày (24.2%) 140 lần (1.04%) 4.13 lần / ngày
83 121 ngày (24.2%) 147 lần (1.09%) 4.13 lần / ngày
84 123 ngày (24.6%) 137 lần (1.01%) 4.07 lần / ngày
85 98 ngày (19.6%) 111 lần (0.82%) 5.1 lần / ngày
86 120 ngày (24%) 132 lần (0.98%) 4.17 lần / ngày
87 116 ngày (23.2%) 131 lần (0.97%) 4.31 lần / ngày
88 112 ngày (22.4%) 126 lần (0.93%) 4.46 lần / ngày
89 133 ngày (26.6%) 162 lần (1.2%) 3.76 lần / ngày
90 130 ngày (26%) 147 lần (1.09%) 3.85 lần / ngày
91 114 ngày (22.8%) 128 lần (0.95%) 4.39 lần / ngày
92 122 ngày (24.4%) 141 lần (1.04%) 4.1 lần / ngày
93 121 ngày (24.2%) 134 lần (0.99%) 4.13 lần / ngày
94 110 ngày (22%) 127 lần (0.94%) 4.55 lần / ngày
95 126 ngày (25.2%) 138 lần (1.02%) 3.97 lần / ngày
96 128 ngày (25.6%) 143 lần (1.06%) 3.91 lần / ngày
97 123 ngày (24.6%) 141 lần (1.04%) 4.07 lần / ngày
98 113 ngày (22.6%) 130 lần (0.96%) 4.42 lần / ngày
99 119 ngày (23.8%) 133 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày