Thống kê tần số nhịp Miền Bắc

Thống kê tần số nhịp Miền Bắc

Thống kê tần số nhịp Miền Bắc bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
23/04/2024 Thứ 3 1 G2_1 14
09/04/2024 Thứ 3 3 G4_2; G5_3; G6_3 19
21/03/2024 Thứ 5 1 G5_3 9
12/03/2024 Thứ 3 1 G4_3 2
10/03/2024 Chủ nhật 1 G5_2 1
09/03/2024 Thứ 7 1 G4_3 9
29/02/2024 Thứ 5 1 G3_3 2
27/02/2024 Thứ 3 1 G6_2 4
23/02/2024 Thứ 6 1 G5_4 3
20/02/2024 Thứ 3 1 G7_1 12
04/02/2024 Chủ nhật 1 G1 2
02/02/2024 Thứ 6 1 G7_3 2
31/01/2024 Thứ 4 1 G7_1 4
27/01/2024 Thứ 7 1 G5_6 1
26/01/2024 Thứ 6 1 G4_2
Tổng số lần về: 17