Kết quả xổ số Vietlott

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 11/07/2024

Kỳ quay thưởng: #440
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 2 tỷ
412 171
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 400tr
171 412
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 30tr
688 954 294 084
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 10tr
914 631 253
308 468 244
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
967 557 823 190
832 444 450 940
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 0 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 0 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 0 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 09/07/2024

Kỳ quay thưởng: #439
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
722 042
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
042 722
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 4 30tr
134 223 558 822
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 8 10tr
151 833 371
252 251 522
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 9 4tr
170 260 212 286
766 951 637 251
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 71 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 521 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,675 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 06/07/2024

Kỳ quay thưởng: #438
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
396 057
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
057 396
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
116 103 359 793
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 4 10tr
438 145 645
997 590 358
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 11 4tr
170 038 616 211
434 737 570 860
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 49 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 500 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,226 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 04/07/2024

Kỳ quay thưởng: #437
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
492 974
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
974 492
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
759 429 280 627
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 2 10tr
770 043 714
542 941 503
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 6 4tr
979 277 356 013
828 129 816 691
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 34 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 528 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4,795 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 02/07/2024

Kỳ quay thưởng: #436
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
073 852
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
852 073
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
825 423 308 820
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 3 10tr
002 784 430
445 193 030
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 6 4tr
280 757 126 999
771 276 064 436
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 38 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 533 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,038 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 29/06/2024

Kỳ quay thưởng: #435
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
620 355
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
355 620
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
656 861 863 144
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 4 10tr
607 030 412
450 769 580
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 13 4tr
604 693 386 216
302 271 568 872
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 67 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 562 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,153 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 27/06/2024

Kỳ quay thưởng: #434
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
200 120
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
120 200
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 5 30tr
247 118 237 342
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 3 10tr
317 159 523
393 409 207
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 6 4tr
070 216 648 162
154 351 549 424
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 33 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 567 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,442 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 25/06/2024

Kỳ quay thưởng: #433
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
396 215
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 1 400tr
215 396
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
641 820 735 729
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 4 10tr
058 180 443
738 936 251
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 10 4tr
160 156 003 858
812 302 166 123
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 46 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 749 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,108 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 22/06/2024

Kỳ quay thưởng: #432
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
960 537
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
537 960
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
981 309 338 112
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 8 10tr
572 489 313
946 155 117
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 5 4tr
768 881 827 592
279 123 446 076
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 53 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 367 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,349 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 20/06/2024

Kỳ quay thưởng: #431
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
624 858
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
858 624
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
757 520 871 651
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 3 10tr
383 123 616
348 297 306
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 6 4tr
115 354 207 540
505 155 660 264
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 44 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 556 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5,327 40k