Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Thống kê đầu loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 12/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11/07/2024 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
10/07/2024 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
09/07/2024 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần
08/07/2024 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
07/07/2024 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 4 lần
06/07/2024 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
05/07/2024 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
04/07/2024 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
03/07/2024 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
02/07/2024 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
Tổng lần về 31 lần 24 lần 36 lần 26 lần 24 lần 27 lần 24 lần 29 lần 23 lần 26 lần

Thống kê theo Đuôi loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 12/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11/07/2024 1 lần 4 lần 5 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần
10/07/2024 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần
09/07/2024 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
08/07/2024 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần
07/07/2024 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần
06/07/2024 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần
05/07/2024 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần
04/07/2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần
03/07/2024 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần
02/07/2024 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần
Tổng lần về 20 lần 30 lần 21 lần 38 lần 19 lần 19 lần 35 lần 29 lần 24 lần 35 lần

Thống kê theo Tổng loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 12/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11/07/2024 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
10/07/2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần
09/07/2024 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 9 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
08/07/2024 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
07/07/2024 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
06/07/2024 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
05/07/2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
04/07/2024 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
03/07/2024 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần
02/07/2024 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 7 lần 1 lần 4 lần
Tổng lần về 24 lần 22 lần 31 lần 28 lần 31 lần 25 lần 18 lần 37 lần 23 lần 31 lần