Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Thống kê đầu loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 24/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/04/2024 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
22/04/2024 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần
21/04/2024 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần
20/04/2024 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần
19/04/2024 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
18/04/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
17/04/2024 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
16/04/2024 1 lần 7 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
15/04/2024 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
14/04/2024 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
Tổng lần về 25 lần 30 lần 30 lần 22 lần 23 lần 29 lần 23 lần 27 lần 26 lần 35 lần

Thống kê theo Đuôi loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 24/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/04/2024 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 5 lần 0 lần
22/04/2024 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21/04/2024 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần
20/04/2024 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 7 lần
19/04/2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần
18/04/2024 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần
17/04/2024 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
16/04/2024 3 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
15/04/2024 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần
14/04/2024 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
Tổng lần về 28 lần 35 lần 30 lần 27 lần 23 lần 21 lần 32 lần 21 lần 18 lần 35 lần

Thống kê theo Tổng loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 24/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/04/2024 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần
22/04/2024 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
21/04/2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần
20/04/2024 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 5 lần
19/04/2024 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
18/04/2024 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần
17/04/2024 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
16/04/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần
15/04/2024 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần
14/04/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần 2 lần 5 lần
Tổng lần về 23 lần 26 lần 21 lần 15 lần 30 lần 27 lần 31 lần 37 lần 29 lần 31 lần