Bảng giải nhất tuần

Đến

Thống kê bảng giải nhất theo tuần

Ngày
Tổng
Đầu
Đuôi
Bộ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
75754
25/03/24
9 5 54 4
57086
26/03/24
4 8 86 6
21356
27/03/24
1 5 56 6
61196
28/03/24
5 9 96 6
01431
29/03/24
4 3 31 1
21141
30/03/24
5 4 41 1
46217
31/03/24
8 1 17 7
64293
01/04/24
2 9 93 3
09387
02/04/24
5 8 87 7
05538
03/04/24
1 3 38 8
34052
04/04/24
7 5 52 2
96992
05/04/24
1 9 92 2
44708
06/04/24
8 0 08 8
18300
07/04/24
0 0 00 0
37755
08/04/24
0 5 55 5
57524
09/04/24
6 2 24 4
62724
10/04/24
6 2 24 4
22552
11/04/24
7 5 52 2
92837
12/04/24
0 3 37 7
71212
13/04/24
3 1 12 2
20801
14/04/24
1 0 01 1
13829
15/04/24
1 2 29 9
66671
16/04/24
8 7 71 1
19874
17/04/24
1 7 74 4
16351
18/04/24
6 5 51 1
38838
19/04/24
1 3 38 8
29822
20/04/24
4 2 22 2
85986
21/04/24
4 8 86 6
29914
22/04/24
5 1 14 4
26928
23/04/24
0 2 28 8

Bảng thống kê 2 số cuối giải nhất về nhiều nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
24 2 lần 38 2 lần
52 2 lần 86 2 lần
14 1 lần 17 1 lần
22 1 lần 00 1 lần
28 1 lần 29 1 lần

Bảng thống kê 2 số cuối giải nhất về ít nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
99 0 lần 98 0 lần
97 0 lần 25 0 lần
95 0 lần 94 0 lần
07 0 lần 23 0 lần
91 0 lần 90 0 lần

Bảng thống kê đầu đuôi giải nhất và Tổng 2 số cuối giải nhất

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 1 lần Tổng 0: 4 lần
Đầu 1: 3 lần Đuôi 1: 5 lần Tổng 1: 7 lần
Đầu 2: 5 lần Đuôi 2: 5 lần Tổng 2: 1 lần
Đầu 3: 4 lần Đuôi 3: 1 lần Tổng 3: 1 lần
Đầu 4: 1 lần Đuôi 4: 5 lần Tổng 4: 4 lần
Đầu 5: 6 lần Đuôi 5: 1 lần Tổng 5: 4 lần
Đầu 6: 0 lần Đuôi 6: 4 lần Tổng 6: 3 lần
Đầu 7: 2 lần Đuôi 7: 3 lần Tổng 7: 2 lần
Đầu 8: 3 lần Đuôi 8: 4 lần Tổng 8: 3 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 1 lần Tổng 9: 1 lần