Thống kê quan trọng

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Số lượt quay chưa về Lần xuất hiện cuối
69 16 lần 1 lần 22/04/2024
79 15 lần 1 lần 22/04/2024
57 15 lần 3 lần 20/04/2024
22 14 lần 0 lần 23/04/2024
89 13 lần 3 lần 20/04/2024
28 13 lần 0 lần 23/04/2024
10 13 lần 4 lần 19/04/2024
90 13 lần 0 lần 23/04/2024
92 13 lần 0 lần 23/04/2024
71 13 lần 0 lần 23/04/2024
15 12 lần 0 lần 23/04/2024
16 12 lần 0 lần 23/04/2024
52 12 lần 0 lần 23/04/2024
42 12 lần 7 lần 16/04/2024
91 12 lần 0 lần 23/04/2024
59 12 lần 2 lần 21/04/2024
61 12 lần 5 lần 18/04/2024
99 11 lần 3 lần 20/04/2024
86 11 lần 2 lần 21/04/2024
09 11 lần 2 lần 21/04/2024
96 11 lần 5 lần 18/04/2024
49 11 lần 4 lần 19/04/2024
17 11 lần 0 lần 23/04/2024
32 10 lần 2 lần 21/04/2024
83 10 lần 10 lần 13/04/2024
18 10 lần 0 lần 23/04/2024
81 10 lần 0 lần 23/04/2024

10 bộ số xuất hiện ít nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Số lượt quay chưa về Lần xuất hiện cuối
76 1 lần 19 lần 04/04/2024
64 2 lần 10 lần 13/04/2024
88 3 lần 12 lần 11/04/2024
30 3 lần 2 lần 21/04/2024
01 4 lần 0 lần 23/04/2024
68 4 lần 0 lần 23/04/2024
34 4 lần 6 lần 17/04/2024
45 4 lần 4 lần 19/04/2024
82 4 lần 1 lần 22/04/2024
75 5 lần 2 lần 21/04/2024

Những bộ số không xuất hiện trong vòng 10 lần trở lên

Bộ số Số lượt quay chưa về Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối
76 19 lần 1 lần 04/04/2024
55 13 lần 5 lần 10/04/2024
02 13 lần 6 lần 10/04/2024
88 12 lần 3 lần 11/04/2024
64 10 lần 2 lần 13/04/2024
78 10 lần 6 lần 13/04/2024
83 10 lần 10 lần 13/04/2024
67 10 lần 6 lần 13/04/2024

Những bộ số xuất hiện liên tiếp

Bộ số Số ngày về liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần về trong 30 lần quay
09 5 lần 2024-04-21 11 lần
22 5 lần 2024-04-23 14 lần
69 5 lần 2024-04-22 16 lần
57 4 lần 2024-04-20 15 lần
61 4 lần 2024-04-18 12 lần
13 4 lần 2024-04-15 9 lần
86 4 lần 2024-04-21 11 lần
17 3 lần 2024-04-23 11 lần
07 3 lần 2024-04-23 6 lần
28 3 lần 2024-04-23 13 lần
32 3 lần 2024-04-21 10 lần
33 3 lần 2024-04-23 10 lần
36 3 lần 2024-04-22 6 lần
49 3 lần 2024-04-19 11 lần
50 3 lần 2024-04-17 9 lần
52 3 lần 2024-04-23 12 lần
55 3 lần 2024-04-10 5 lần
02 3 lần 2024-04-10 6 lần
10 3 lần 2024-04-19 13 lần
11 3 lần 2024-04-21 9 lần
79 3 lần 2024-04-22 15 lần
80 3 lần 2024-04-21 9 lần
81 3 lần 2024-04-23 10 lần
83 3 lần 2024-04-13 10 lần
06 3 lần 2024-04-23 8 lần
89 3 lần 2024-04-20 13 lần
92 3 lần 2024-04-23 13 lần
96 3 lần 2024-04-18 11 lần
99 3 lần 2024-04-20 11 lần

Những bộ số xuất hiện liên tiếp và kết thúc vào ngày hôm nay

Bộ số Số ngày về liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần về trong 30 lần quay
22 5 lần 2024-04-23 14 lần
08 2 lần 2024-04-23 5 lần